Change Language To -  မြန်မာ   


Total "1" project found...
Finance & Accounting  - Audit

Internal Audit စစ်ပြီးသား ကုမ္မဏီ 1နှစ်စာစာရင်းများကို Final check လုပ်ပေးရန် Auditor (1)ဦးအလိုရှိသည်။ CPA ပြည်သူ့စားရင်းကိုင် လက်မှတ်ရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ရုံးလာစရာမလိုပါ 

Reference Id - AA-1372    
Budget  - Negotiate(MMK)    
Close Date  - 20-Jul-2018