Total Open Projects: 1
Web, Mobile & Software  - Web Development

Odoo 11 အတွက် customize module ရေးသားရန် အောက်ပါအရည်ချင်းရှိသူများကို လိုအပ်ပါတယ်။Odoo Point of sale ကိုကောင်းစွာနားလည်သူဖြစ်ရမည်။Odoo Accounting Journal Entries နဲ ့ပတ်သက်ပြီး နားလည်သူဖြစ်ရပါမည်။JavaScript frontend ပိုင်းနှင့် Accounting Transaction များအတွက်...

Reference ID - AA-1766    
Budget  - Negotiate(MMK)    
Closing Date  - 12-Oct-2018